تیم ما

موسسان

دانیال باقرزاده

 

موسس آرکپرو و مدرس 
نرم افزارهای :
Revit | Lumion | Enscape 

کسری اسلامی

 

 

موسس آرکپرو 
مدیریت مجموعه

مدرسان مجموعه

کورش درمیانی

 

 مدرس 
نرم افزارهای :
Rhino | GrassHopper

هادی مهدیان

 

 

 مدرس 
نرم افزارهای :
V-ray| Corona | 3Ds Max