مدلسازی آجرچینی در رویت (قسمت دوم)

توی این جلسه آموزش رویت معماری نتیجه هیجان انگیز میشه چون با تعریف چند پارامتر و رابطه سادت میتونیم آجرهارو به رقص در بیاریم بر اساس ضرایب دلخواه خودمون بدون
هیچ پلاگینی …