روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
عجیب ترین تخفیف آخر سال

از نقاشی خوان میرو تا فرم سازی در Rhino

این محتوا از آموزش Revit به فرم سازی در نرم افزار راینو و ابزارهای مورد استفاده برای آن ایجاد شده.