ایجاد درپوش روی دیوار در Revit

خیلی راحت با توجه به دیتیل های اجرایی که دارید از کار ، درپوش های روی دیوار رو یکبار خیلی سریع طراحی کنید و اون رو به راحتی در رویت استفاده کنید .