مدلسازی زنجیر های پارامتریک در Revit

چطور توی برنامه رویت زنجیرهای پارامتریک را مدلسازی کنیم؟ این بخش از آموزش رویت معماری را برای پاسخ به این سوال مشاهده کنید.