ایجاد Random Move در Rhino

یک محتوای جدید و کاربردی در آموزش رویت امروز با موضوع درست کردن حرکت‌های رندم در نرم افزار راینو.