معرفی مقدماتی Dynamo Revit

این قسمت از محتوای آموزش رویت به معرفی و بررسی ابتدایی از Dynamo Revit اختصاص داده شده. با ما در ادامه همراه باشید.