گسترده سازی برای ساخت ماکت در Revit

گسترده سازی برای ساخت ماکت در نرم افزار رویت موضوع این بخش از آموزش Revit بوده که خیلی از افراد به آن نیاز پیدا می‌کنند.