آموزش سقف و ستون مارپیچ

در این آموزش شما با نحوه طراحی و مدلسازی ستون ها مارپیچ در Revit  آشنا خواهید شد .
با چند ترفند ستون و سقف یکپارچه در Mass به راحتی به صورت مارپیچ طراحی کنید .
موضوع: آموزش سقف و ستون مارپیچ 2
مدت آموزش: 24 دقیقه

دانیال باقرزاده

دانیال باقرزاده مدیریت و مدرس