عضویت

یک پروژه با دو قرارداد

مروری بر خاطرات اولین تجربه های ما از گرفتن پروژه های سنگین در ابتدای مسیر و بررسی تجربیات و چالش هایی که در مسیرطراحی تا اجرای پروژه داشتیم .