آموزش مدلسازی نما با الگوهای تکرار شونده

چطور نمایی را با الگوهای تکرار شونده طراحی و مدل‌سازی کنیم؟ این قسمت از آموزش رویت به جواب این سوال پرداخته است.