مدلسازی پیشرفته برج

در این آموزش رویت شما با نحوه مدلسازی برج با استفاده از تکنیک های مختلف آشنا خواهید شد. نکته بسیار مهم استفاده از تکنیک های ساده ولی کاربردی در محیط مدلسازی Massign در نرم افزار Revit.