از Grasshopper به Revit (پارت دوم)

این جلسه از آموزش رویت را به قسمت دوم از موضوع از Grasshopper به رویت اختصاص دادیم.