مدلسازی مقرنس پنل سازی پیشرفته(قسمت6)

دنیای پنل سازی پیشرفته در رویت قسمت ششم:
ما در این ویدیو قصد داریم خیلی راحت یک پنل به شکل مقرنس بسازیم ولی نیاز هست که نحوه تعریف درست پارامترهارا از جلسات قبلی یاد بگیرید.