تفکیک سه بعدی فضا در Revit

چطور فضای سه بعدی را در نرم افزار رویت تفکیک کنیم؟ توی این آموزش رویت، استفاده از این برنامه برای جداسازی فضاهای سه بعدی را یاد خواهید گرفت.