ساخت نرده های شیشه ای

در این آموزش رویت شما با نحوه مدلسازی اصولی نرده های شیشه ای آشنا خواهید شد .
نکته بسیار مهم تسلط بر محیط های Family Template و توانایی کار با Component در نرم افزار Revit هست .