شیب بندی اصولی کف ها در Revit

برای شیب بندی بام و کف ها بهترین راه اینه که جوری عمل کنیم که مقدار مصالح مصرفی در کف سازی با توجه به شیب دقیق و نزدیک به واقعیت محاسبه بشه …