مدلسازی دقیق و اجرایی اسپیس فریم ها (پارت دو)

قراره باهم کامل مدلسازی اسپیس فریم هارو به صورت اصولی در رویت یاد بگیریم . نتیجه این نوع مدلسازی این میشه که تمام اعضای سازه ای به کار رفته در سازه اصلی رو میتونیم دقیق شمارش و حتی متره و برآورد کنیم .
پارت دوم : توی این جلسه لوله های اصلی و تشکیل دهنده سازه رو همراه با دیتیلش به صورت پارامتریک و کامل باهم مدلسازیش رو یاد میگیریم