مدلسازی ستون ارگانیک در Revit (قسمت اول)

در این قست آموزش Revit از ورکشاپ هدف ما ایجاد یک ستون ارگانیک به شکل شاخه های درخت هست .

پیش نیاز دیدن این آموزش تسلط بر محیط پرکاربرد ادپتیو در رویت و مرور ورکشاپ قبلی هست .