نحوه کار با True North

در این محتوا از آموزش Revit به کار با True North، پرداختیم. قرار نیست همیشه شمال در واقعیت در موقعیت نقشه ما در بالا و عمود قرار گرفته باشه .

ولی همیشه راحتتر هست تا در ترسیمات شمال رو در بالا فرض کنیم ، با تنظیم شمال واقعی و کار در شمال پروژه Revit دیگه مشکلی نخواهیم داشت.